2019-01-24 13:33 Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 8 616 MSEK (7 606). Den organiska tillväxten uppgick till 8% (11).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 571 MSEK (620). I EBIT ingår jämförelsestörande poster om -37 MSEK. Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade rörelseresultatet negativt med drygt 30 MSEK.
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 668 MSEK (709), motsvarande en EBITA-marginal på 7,8% (9,3). Justerat EBITA-resultat uppgick till 705 MSEK (709), motsvarande en EBITA-marginal på 8,2% (9,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 383 MSEK (462).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,89 SEK (1,07).
 • Under kvartalet tillträddes en förvärvad verksamhet i Norge, vars årliga omsättning uppgår till cirka 45 MSEK. Under perioden har även avtal tecknats om förvärv av ytterligare en verksamhet i Finland med en beräknad årsomsättning om cirka 75 MSEK.
 • Quimper AB, ett privat aktiebolag som varit eller kommer att vara indirekt investerat av CVC Funds, meddelade i december sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB om att förvärva samtliga aktier i Ahlsell. Slutdatum för acceptfristen är den 11 februari.

Januari - december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 31 291 MSEK (27 484). Den organiska tillväxten uppgick till 7% (9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 138 MSEK (2 043).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 2 520 MSEK (2 394), motsvarande en EBITA-marginal på 8,1% (8,7). Justerat EBITA-resultat uppgick till 2 587 MSEK (2 405), motsvarande en EBITA-marginal på 8,3% (8,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 582 MSEK (1 428).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,68 SEK (3,28).
 • Under året tillträddes åtta förvärv med en sammanlagd årsomsättning om cirka 886 MSEK. Vidare tecknades avtal om ytterligare ett förvärv med en beräknad årsomsättning om 75 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 1,84 kronor per aktie. (1,65), vilket motsvarar en utdelningsandel om 50%.

VD-ord

STARK TILLVÄXT OCH INTENSIFIERAT FOKUS PÅ ÖKAD LÖNSAMHET

”Goda marknadsförutsättningar med tillväxt i alla marknadssegment, kombinerat med framgångsrika initiativ bidrog till en omsättningstillväxt om 13% under årets sista kvartal. Av denna tillväxt var 8% organisk. Flera år av strategiska satsningar inom försäljning har lett till att vi fortsätter att växa starkt, både med våra befintliga kunder, men också hos nya kunder, som uppskattar värdet i vårt kunderbjudande. Vi har därmed fortsatt lyckats befästa vår position som nordisk marknadsledare inom teknisk distribution. I kvartalet bidrog förvärv med ytterligare 5% och vi fortsätter att leverera på vår förvärvsstrategi.

Den starka tillväxten har dock inte bara fördelar. Vi noterade en försvagning av bruttomarginalen under kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av en stark tillväxt inom kund- och produktsegment med lägre lönsamhet samt ökade kostnader för hantering av höga volymer i Norge. Det innebär att vi, utöver pågående effektivitetshöjande åtgärder, även kommer att intensifiera vårt fokus på en förbättrad försäljningsmix.

Vårt justerade EBITA-resultat uppgick till 705 MSEK, motsvarande en marginal om 8,2%. Precis som tidigare kommunicerat, har vi tagit extra kostnader i samband med omstrukturering i Norge. Dessa åtgärder beräknas ge resultat från och med 2019. Vårt koncerngemensamma fokus på kostnads-besparingar och effektivitetshöjande åtgärder fortsätter enligt plan och vi ser redan nu positiva effekter av detta i vår svenska verksamhet. Våra förvärv, som tidigare haft en utspädande effekt på marginalen, redovisar nu en lönsamhet i linje med snittet för koncernen.

Sverige
I Sverige fortsätter den goda försäljningsutvecklingen och vi uppnådde en organisk tillväxt på 7%, vilket indikerar en stärkt marknadsposition. Den höga aktivitetsnivån inom byggsektorn fortsätter men vi noterar ett skifte från nybyggnation av bostäder till offentliga satsningar och en ökad aktivitet inom renovering.

Norge
Försäljningstillväxten var stark även i Norge och den organiska tillväxten uppgick till 9%. Förvärv bidrog med ytterligare 13%. Den höga tillväxten är glädjande, samtidigt som den tynger lönsamheten. De positiva skalfördelar som vi förväntar oss till följd av tillväxten dröjer och har under andra halvåret 2018 istället medfört kortsiktigt ökade kostnader inom logistik och transport. Förbättrad lönsamhet står därför högst på agendan i den norska verksamheten. I kvartalet tog vi 37 MSEK i omstruktureringskostnader och vi förväntar oss besparingar om 60 MSEK under 2019, väl medvetna om att vägvalet mot ökad lönsamhet kan påverka tillväxt-takten.

Finland
Finland påvisade högst organisk tillväxt bland våra huvudmarknader under kvartalet och samtliga produktsegment utvecklades väl. Totalt uppgick den organiska tillväxten till 10%. Likt tidigare kvartal är det södra och västra Finland som växer snabbast och initiativ för att stärka närvaron har gett resultat.

Framtidsutsikter
Vår breda exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster gör att vi står starka inför det nya året. Inom industri och infrastruktur tror jag på en fortsatt positiv utveckling. Även den för närvarande goda utvecklingen inom bygg förväntas fortsätta, med en starkare tillväxt inom renovering och nybyggnation av lokaler jämfört med nybyggnation av bostäder, som förväntas dämpas. Sammantaget inför 2019 förväntar jag mig en god efterfrågan och fortsatt tillväxt, dock på en något lägre nivå än under de senaste åren.”

Webbsänd telefonkonferens

På rapportdagen klockan 15:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Johan Nilsson tillsammans med CFO Kennet Göransson presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Rapporten i sin helhet finns bifogad i detta utskick.

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan Nilssons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Nilsson, VD och Koncernchef, Ahlsell AB
08 685 70 00, johan.nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, Ekonomidirektör
08 685 70 00, kennet.goransson@ahlsell.se

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 24 januari 2019