Definitioner

Nyckeltal Beskrivning
Organisk tillväxt  Omsättningstillväxt exklusive skillnaden i antalet arbetade dagar, valutakursfluktuationer och förvärv. 
EBIT-marginal % Rörelseresultat (EBIT) som procent av nettoomsättning.
EBITA Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-marginal, % EBITA i procent av total nettoomsättning.
Justerad EBITA EBITA exklusive jämförelsestörande poster.
Justerad EBITA-marginal, % EBITA exklusive jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättning.
EBITDA  Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Justerad EBITDA EBITDA exklusive jämförelsestörande poster.
Operativt kassaflöde Kassaflöde som baserar sig på rörelsen exklusive finansiella transaktioner, skatter och förvärv samt avyttringar av verksamheter. 
Operativt kassaflöde / EBITDA (cash conversion) Operativt kassaflöde i relation till EBITDA.
Genomsnittligt rörelsekapital Genomsnittligt rörelsekapital, beräknat som genomsnittet av ingående balans, utgående balans samt kvartalen däremellan.
Rörelsekapital Varulager, kundfordringar och övriga rörelsefordringar minskat med leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder (exklusive ränta). Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. 
Avkastning på eget kapital Vinst för perioden i procent av genomsnittligt eget kapital.
Operativt kapital Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat med uppskjuten skatteskuld, avsättningar (lång- och kortfristiga) samt övriga långfristiga skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Operativt kapital (exklusive immateriella anläggningstillgångar) Operativt kapital minskat med goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, samt tillhörande uppskjuten skatt. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Genomsnittligt operativt kapital Genomsnittligt operativt kapital, beräknat som genom­snittet av ingående balans, utgående balans samt kvartalen däremellan.
Genomsnittligt operativt kapital (exklusive immateriella anläggningstillgångar) Genomsnittligt operativt kapital (exklusive immateriella anläggningstillgångar) beräknat som genomsnittet av in­gående balans, utgående balans samt kvartalen däremellan.
Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Avkastning på rörelsekapital EBITA i procent av genomsnittligt rörelsekapital.
Avkastning på operativt kapital exklusive immateriella anläggningstillgångar EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital (exklusive immateriella anläggningstillgångar).
Nettoskuld Räntebärande lång- och kortfristiga skulder med avdrag för räntebärande anläggnings-och omsättningstillgångar.
Extern nettoskuld Nettoskuld exklusive aktieägarlån.
Skuldsättningsgrad Nettoskuld i relation till eget kapital.
Extern nettoskuld/Justerad EBITDA Extern nettoskuld i förhållande till Justerad EBITDA.
Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Antal anställda vid periodens utgång Antal personer som erhållit lön, omräknat i heltid, under periodens sista månad.